សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

CONTACT

សម្រាប់​ការ​ស្វែង​រក​ព័ត៌មាន សូមទាក់ទង៖

លោក Gregory Pellechi

សម្ព័ន្ធ​ការ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន, បណ្តាញ​គ្រប់ផ្នែក​នៃ​ប្រជាជន​កម្ពុជា

អ៊ីមែល៖ agpacambodia@gmail.com
លេខទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ៩៧៦ ៩៧៨ ០៦៤

 

(English Translation)

For press enquiries please contact:

Gregory Pellechi
Media Liaison – Cambodian Cross-Sector Network
agpacambodia@gmail.com
(+855) 976 978 064

Advertisements

Twitter Updates

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!