សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

RESOURCES

ដៃ​គូប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ ខាង​ក្រោម​នេះ អ្នក​នឹង​ឃើញ​នូវឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​របស់​យើង​ ដែលរួមាន​គ្រប់​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន សម្រាប់​សមាជ​ប្រជាជន​អាស៊ាន​នា​ពេល​ខាងមុខ ដោយ​ទាញ​យកទម្រង់។

AGPA Press ReleaseAPGA ScheduleAGPA Background Info SheetMedia Contact list

សម្រាប់​អ្នក​គាំទ្រ ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ និង​អ្នកដទៃ៖ នៅទីនេះ អ្នក​នឹង​ឃើញ​គ្រប់​ធនធាន​ទាំងអស់​ដែល​មាន ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​ការ​គាំទ្រ​របស់​អ្នក​ចំពោះ​សមាជ​ប្រជាជន អាស៊ាន ដូច​បាន​លើក​ឡើង​ដោយ​បណ្តាញ​គ្រប់​ផ្នែក​នៃ​ប្រជាជន​កម្ពុជា។ ខាង​ក្រោម​នេះ អ្នក​នឹងរក​ឃើញ​នូវ​ឧបករណ៍​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ រូប​សញ្ញា និង​ធនធាន​ដែល​អាច​ទាញ​យក​បាន។

 

(English Translation)

Media Partners, immediately below you will find our media kit containing all the information you need for the upcoming ASEAN Grassroots Peoples Assembly in a downloading format.

AGPA Press ReleaseAPGA ScheduleAGPA Background Info SheetMedia Contact list

For supporters, the media and everyone else – here you will find all the available resources you need to show your support for the ASEAN Grassroots Peoples Assembly, as presented by the Cambodian Cross-Sector Network. Below you’ll find the media kit, logos, and other downloadable elements.

The AGPA Logo

The AGPA Header in Khmer

The AGPA Header in English

The AGPA Header in Khmer and English (Corrected Version)

Advertisements

Twitter Updates

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!
%d bloggers like this: