សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

EVENT SCHEDULE

សមាជប្រជាជនអាស៊ាន ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងរយៈពេល ៤ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ ១៦ ខែវិចិ្ឆការ នៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេស​កម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះ អ្នកនឹងអាចស្វែងរកនូវតារាងពេលវេលានៃព្រឹត្តិការណ៍នានា។ ចំពោះទីកន្លែងនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ នឹងត្រូវបានបន្ថែម នៅពេលដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់។

ថ្ងៃ/ម៉ោង ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទី១ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទី២ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទី៣ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទី៤ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ទី៥
១៣ វិចិ្ឋការម៉ោង ៣ ល្ងាច ដល់ម៉ោង ៩ ល្ងាច ពិធីបើកកម្មវិធី ទិវា​វប្បធម៌      
១៤ វិចិ្ឆការ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង​៥ ល្ងាច សិក្ខា​សិលា​ស្តីពី​សន្តិសុខ​ និង អធិប​តេយ្យភាពស្បៀង សិក្ខា​សិលា​ស្តីពី​ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការវិនិ​យោគ សិក្ខាសិ​លា​ស្តីពីការងារ សិក្ខា​សិលា​ស្តីពីធនធាន​ធម្មជាតិ និងការចិញ្ចឹមជីវិត សិក្ខា​សិលា​ស្តីពី សិទិ្ធ​មនុស្ស និង​លទិ្ធ​ប្រជា ធិប​តេយ្យ
១. សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​ប្រើប្រាស់ និង​គ្រប់​គ្រងដី​កសិកម្ម សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្តី​ពីកសិកម្ម​សហ​គមន៍- អនុក្រឹត្យ​ស្តី​ពី​កិច្ចសន្យា​ដីកសិកម្ម

(សុភ័ក្រ (FNN) សាវឿន (CCFC) ប៊ុន​ធឿន (FAPD)…)

– FAPD:

– FNN:

– CCFC

– Phnom Kuk

២. សមា​ហរណ​កម្ម​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​អាស៊ាន។ (SEACA, CYN, CamASEAN)IPR, FTAs, ការទទួល​បាន​ថ្នាំ​ពេទ្យ សំខាន់ និង​ការងារ​ទេសន្តរ​​ប្រវេសន៍ ហើយ​និង​ការងារ ផ្លូវ​ភេទ (APNSW) ១. សិទិ្ធ​របស់​កម្មករ សុខុមាល​ភាព​សង្គម ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ការងារ- ប្រាក់​ឈ្នួល​សម្រាប់ការ​រស់នៅ

– កិច្ច​សន្យា​រយៈ​ពេលខ្លី

– ទេសន្តរ​ប្រវេសន៍

. សម​ភាព និង​សមធម៌​យេន​ឌ័រ

OSB, WIC,CLEC,CLC, CFSWF, Sophearak

2. កម្មករ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ???

IDEA

១. សម្បទាន​ដី​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ជម្លោះ​ដីធ្លី (ជនបទ និង​តំបន់​ខ្លះ​នៃ​ទីក្រុង)៣. ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ទីក្រុង

៤. ប្រជា​ជន​ជន​ជាតិ​ដើម ការបំផ្លិច បំផ្លាញ​ធនធាន​ធម្ម​ជាតិ ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ និង​សម្ប​ទាន​ដី

(Prey Lang, IRAM?, Busra, BDAM, Graeme)

១. សេចក្តី​ប្រកាស​អំពី​សិទិ្ធ​មនុស្ស ២. តុលាការ​យុត្តិធម៌ និង​ឯករាជ្យ និង​ការ​រំលោភ​សិទិ្ធ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា និង​អាស៊ាន (សេរីភាព​ក្នុងការជួបជុំ សេរីភាព​នៃព័ត៌មាន) ៣. ភាពស្វ័យ​សម្រេច- LGBT
. សន្តិ​សុខ​ស្បៀង និង អធិបតេយ្យ​ភាព៖ តុល្យ​ភាព​នៃ​តម្លៃ​ផលិត​ផល​កសិកម្ម និង​មាន​ទីផ្សារ​ការរួបរួម​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម– FTAs

(Focus, LVC)

សន្តិ​សុខ/សុខុ​មាលភាព​សង្គម (AMRC)
១៥ វិចិ្ឆការ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច សមាជ
  សមាជ​ប្រជាជន​អាស៊ាន
១៦ វិចិ្ឆការ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤ ល្ងាច ថ្ងៃ​បិទ​បញ្ចប់​កម្មវិធី

The ASEAN Grassroots Peoples Assembly is taking place over four days during November 13 -16 in Phnom Penh, Cambodia. Below you’ll find a schedule of events. The locations of each event will be added once they are confirmed.

Date/Time Event 1 Event 2 Event 3 Event 4 Event 5
November 133PM (15:00) – 9PM (21:00) Opening Day Cultural Day      
November 148AM (08:00) – 5PM (17:00) Food Security and SovereigntyWorkshop Trade & Investment Workshop Labour Workshop Natural Resources & Livelihood Workshop Human Rights & Democracy Workshop
1. Drafted Law on- the Use & Management of Agricultural Land- Drafted Law on Community Agriculture- Sub-Decree on  Contract Farming(Sopherk (FNN); Savoeun (CCFC),; Bunthoeun(FAPD);…)

– FAPD:

– FNN:

– CCFC

– Phnom Kuk

2. ASEAN free trade integration. (SEACA, CYN, CamASEAN)IPR, FTAs, Access to essential medicine and migration and sex works (APNSW) 1. Worker’s rights- Social welfare- Working conditions- Living wages- Short contract

– Migration

. Gender equality & equity

OSB, WIC,CLEC,CLC, CFSWF, Sophearak

2. Informal workers???

IDEA

1. Economic land concession and Land conflict(rural and some urban)3. Urban eviction.4. Indigenous people, Natural resources destruction, Climate change and land concessions(Prey Lang, IRAM?, Busra, BDAM, Graeme) 1. ASEAN Human Rights Declaration2. Fair & Independence Judiciary and Human rights violation in Cambodia &  ASEAN (freedom of association, freedom of information)3. Self-determination- LGBT
2. Food security & sovereignty.– Balance of prices of agricultural inputs & market access.- Corporate social responsibility- FTAs(Focus, LVC) Social security/welfare (AMRC)
November 158AM (08:00) – 5PM (17:00) Assembly
  ASEAN Grassroots Peoples Assembly
November 168AM (08:00) – 4PM (16:00) Closing Day Events
Advertisements

Twitter Updates

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!
%d bloggers like this: