សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

អត្ថបទកាសែតនាថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆកា

កាសែត the Phnom Penh Post និង the Cambodia Daily បាន​រាយ​ការណ៍​អំពី​ការវិឌ្ឍន៍​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍ AGPA។ កាសែត​ទាំងពីរ​បានធ្វើការ​យ៉ាងល្អ ក្នុងការ​រាយ​ការណ៍​អំពី​កត្តា​ខុសៗ​គ្នា ដែល​ជះឥទ្ធិពល​ដល់​អ្នក​ចូលរួម និង​អ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី ក៏ដូចជា​អ្នក​ដែល​ឈរ​នៅចំ​កណ្តាល​ដូចជា​ម្ចាស់ទីតាំង។ អ្នកអាច​ឃើញ​អត្ថបទ​ខាងក្រោម៖

អត្ថបទកាសែត The Phnom Penh Post ថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆកា

អត្ថបទកាសែត The Cambodia Daily ថ្ងៃទី១៥ ខែវិចិ្ឆការ

Advertisements

Information

This entry was posted on November 15, 2012 by in KHMER, PHNOM PENH.

Twitter Updates

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!
%d bloggers like this: