សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

សិក្ខាសាលាស្តីពីសន្តិសុខ និងអធិបតេយ្យភាពស្បៀង – ៤

នៅក្នុង​ផ្នែក​ចុងក្រោយ វេទិកា​មាន​គោល​បំណង​ដើម្បី​ប្រមូល​លទ្ធផល ទទួល​អនុសាសន៍ និង​ស្វែងរក​ដំណោះ​ស្រាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ បន្ទាប់ពី​បញ្ហា​ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​អាស៊ាន។ អ្នក​តំណាង​មកពី​សហគមន៍​នីមួយៗ និង​ក្រុម​នីមួយៗ បានមក​បង្ហាញ​នូវ​អារម្មណ៍​របស់​ពួកគេ ដោយ​ច្រៀង​ចម្រៀង​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី និង​ការវិនិយោគ​របស់​បរទេសនៃ​អាស៊ាន និង​ផល​ប៉ះពាល់​មកលើ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុងតំបន់។ គ្រប់​មេដឹកនាំ​អាស៊ាន​ទាំងអស់ ត្រូវតែយក​ចិត្ត​ទុកដាក់​ដល់​ពួកគេ​ទៅលើ​បញ្ហា​ទាំងអស់​នេះ។

គ្រប់​សហគមន៍ និង​ក្រុម​ទាំងអស់ ត្រូវតែ​មាន​ជំនឿចិត្ត​លើ​ខ្លួនឯង​ខ្ពស់ កសាង​សម្ព័ន្ធ​មិត្ត និង​យក​សម្លេង​របស់​ពួកគេ​ទៅកាន់​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ជំនួយ។ សម្រាប់​អធិបតេយ្យ​ភាព​ស្បៀង មាន​ប្រជាពលរដ្ឋ​អត់ឃ្លាន​ចំនួន ៣៧០ លាន​នាក់​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន ដែល​ភាគច្រើន​ជាកសិករ។ តើ​អ្នកណា​ដែលទទួលបាន​ប្រយោជន៍​ពីផលិត​កម្ម​ស្បៀង? ហើយតើ​យើង​អាចបង្កើត​និរន្តភាព​ស្បៀង​បាន​ដោយ​របៀបណា? សំនួរ​ទាំងអស់នេះ ត្រូវតែ​ឆ្លើយ ប្រសិនបើ​ពិភពលោក​មាន​អធិបតេយ្យ​ភាព​ស្បៀង។ ដោយ​ពួកយើង​មានសិទិ្ធ​សម្រាប់​កុមារ និង​ស្ត្រី ឥឡូវនេះ​យើង​គួរតែ​មានសិទិ្ធ​សម្រាប់​កសិករ​ផងដែរ។

 

– Khim Vathanea

Advertisements

Information

This entry was posted on November 15, 2012 by in EVENTS, KHMER, PHNOM PENH, WORKSHOP.

Twitter Updates

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!
%d bloggers like this: