សមាជប្រជាជនអាស៊ាន

ASEAN Grassroots Peoples Assembly

សកម្មភាពក្នុងព្រឹត្តិការណ៍​​ AGPA

កាលពី​យប់​ម្សិលមិញ ពិធី​ចាប់ផ្តើម មិនត្រូវបាន​ប្រារព្ធ​ដូចអ្វី​ដែលបាន​គ្រោងទុក​នោះទេ។ ម្ចាស់​ទីកន្លែង​ដែល​ត្រូវប្រារព្ធ បាន​លុបចោល​ព្រឹត្តិការណ៍ បន្ទាប់ពី​គាត់​ទទួលបាន​នូវ​សេចក្តីណែនាំ​ដ៏ចម្រូង​ចម្រាស ពីមន្ត្រី​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ថ្នាក់ខុសៗ​គ្នា។ ជាការ​លំបាកដែរ​សម្រាប់​រូបគាត់ ដោយគាត់​ត្រូវបានគេ​ដាក់នៅ​ក្នុងសភាព​ដ៏លំបាក​បែបនេះ។ វាត្រូវបាន​និយាយ​ថា អ្នកចូលរួម​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ AGPA បាន​ព្យាយាម​អស់ពី​សមត្ថភាព​របស់​ពួកគេ​ជាមួយ​ការ​ចាប់ផ្តើម​កម្មវិធី​ដោយមាន​ការច្រៀង​ចំរៀង ការរាំ ការសូត្រ និង​ការបន្ទាន់​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​អំពីអ្វី​ដែល​កំពុងតែ​កើតមាន​ឡើង​នៅក្នុង​សមាជ​ប្រជាជន​អាស៊ាន។

នេះជា​រូបភាព​មួយចំនួន។ ការចែក​រំលែក ការ​ចូលចិត្ត និង​រីករាយ​ជាមួយ​រូបភាព​ទាំង​នេះ។​

Advertisements

Information

This entry was posted on November 14, 2012 by in EVENTS, KHMER, PHNOM PENH, WORKSHOP.

Twitter Updates

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Countdown to the Assembly!

ASEAN Grassroots Peoples AssemblyNovember 13th, 2012
Together people are the power!
%d bloggers like this: